AfriForum-leierskap-en-avontuurkamp-Gr11

 • Stuur gerus enige navrae na admin@degoedehoop.co.za.

  Let wel:

  • De Goede Hoop behou die reg voor om enige aansoek te weier sonder om redes vir sodanige besluit te verskaf.

  • De Goede Hoop fokus op inwoners tussen die ouderdom van 19 en 25 jaar.

  • Besonderhede oor kostes sal per ooreenkoms voorsien word.

  Stel De Goede Hoop onmiddellik in kennis indien jy:

  • besluit om nie met hierdie aansoek om toelating voort te gaan nie;

  • van adres verander; of

  • nie binne vier weke nadat jy die aansoek ingestuur het ʼn ontvangserkenning van De Goede Hoop ontvang het nie.


  Deel 1

  Huidige of voornemende student

 • Huidige student

 • Voornemende student

 • Deel 2

  Biografiese besonderhede van student

 • Kontakbesonderhede van student:

 • Deel 3

  Deelname aan skoolaktiwiteite

 • Prestasie en deelname aan sport, kulturele, akademiese en ander aktiwiteite:

 • Deel 4

  Deelname aan universiteitsaktiwiteite

 • Prestasie en deelname aan sport, kulturele, akademiese en ander aktiwiteite:

 • Deel 5

  Onderneming van deelname aan studente lewe

 • Onderskryf jy die volgende?

  • Ek vereenselwig my met ‘n Christelike waardestelsel.

  • My taal en kultuur is vir my baie belangrik.

  • Ek wil graag in ‘n Afrikaanse koshuis bly waar ek my Afrikaner-kultuur vrylik kan uitleef.

  • Ek wil graag in ‘n koshuis bly waar ek aktief aan gesonde studenteaktiwiteite kan deelneem.

  • Ek wil graag deelneem aan:

   • studentesportaktiwiteite;

   • studentekultuuraktiwiteite;

   • skakelingsgeleenthede met ander studente en groepe;

   • geleenthede wat my as mens verder sal ontwikkel; en

   • ‘n induksieprogram wat daarop gemik is om my deel te maak van die De Goede Hoop-generasie.

  • Ek wil in ʼn omgewing woon waar akademiese prestasie voorrang geniet.

 • Deel 6

  Besonderhede van ouers of voog

  Vader / Voog se besonderhede

 • Moeder/ Voog se besonderhede

 • Deel 7

  Toestemming

 • Deel 8

  Borgstelling

  Ek, die ondergetekende,

 • verbind myself hiermee as borg en medehoofskuldenaar in solidum (d.w.s. vir die totale bedrag verskuldig) vir die behoorlike nakoming deur die student van al sy/haar finansiële verpligtinge teenoor die betrokke instellings.

  Ek bevestig dat ek die betekenis van die begrip in solidum, soos hierbo verduidelik, verstaan.

  Ek doen hiermee afstand van die voordele voortspruitend uit die regsuitsonderings de duobus vel pluribus res debendi en ordinis seu excussionis. Ek bevestig dat ek die regsgevolge van sodanige afstanddoening verstaan, naamlik dat dit die volgende inhou:

  • De duobus vel pluribus res debendi: ’n Skuldenaar is slegs aanspreeklik vir ’n gedeelte van die verskuldigde bedrag. Die Universiteit is dus in sy diskresie daarop geregtig om die volle uitstaande bedrag wat aan die Universiteit verskuldig is óf van die student óf van myself as borg óf gesamentlik van ons albei te eis.

  • Ordinis seu excussionis: ’n Skuldenaar word as sekondêr beskou en word eers aanspreeklik nadat die hoofskuldenaar se deel betaal is. Ek kan die Universiteit dus nie verplig om eers teen die student as hoofskuldenaar op te tree voordat betaling van die uitstaande bedrag van my as borg geëis word nie.